نرگس محمدی

این عکس در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبداد و فساد جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد.

نرگس محمدی  زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در راه بیمارستان با حضور پُرتعداد نیروهای امنیتیِ وزارت اطلاعات، حفاظت زندان و فرمانده و مأموران انتظامی، این عکس به تنهایی پوشالی بودن قدرت حاکمان رافریاد میزند وقتی بقایشان به محاصره کردن گام های یک زن بسته شده است.