شش شهروند بهایی به حدود ۳۰ سال حبس محکوم شدند

دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ شش شهروند بهایی به حدود ۳۰ سال حبس محکوم شدند.

شش شهروند بهایی به‌نام‌های:
*سعیده خضوعی
*سمیرا ابراهیمی
*ارسلان یزدانی
*پدرام عبهر
*صبا سفیدی
*ایرج شکور

_توسط دادگاه_تجدیدنظر_استان_تهران در مجموع به ۲۹ سال و ده ماه حبس محکوم شدند.