منشور مطالبات حداقلی؛ اعلامیه ی فعالین کارگری شورایی در تهران، سنندج و کامیاران

اخیرا و به ابتکار تعدادی از نهادها و تشکلهای صنفی و مدنی، “منشورمطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی

Continue Readingمنشور مطالبات حداقلی؛ اعلامیه ی فعالین کارگری شورایی در تهران، سنندج و کامیاران