وکیل محمد قبادلو: در حضور رسانه‌ها با اسناد و احکام پرونده، مناظره می‌کنم

وکیل محمد قبادلو: اعدام موکل من «قتل» است، در حضور رسانه‌ها با اسناد و احکام پرونده، مناظره می‌کنم.

Continue Readingوکیل محمد قبادلو: در حضور رسانه‌ها با اسناد و احکام پرونده، مناظره می‌کنم