شصت و یک زن زندانی سیاسی – عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام ،اعتصاب غذا می کنند

روز سه شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود.َ محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت.

Continue Readingشصت و یک زن زندانی سیاسی – عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام ،اعتصاب غذا می کنند