شصت و یک زن زندانی سیاسی – عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام ،اعتصاب غذا می کنند

شصت و یک زن زندانی سیاسی – عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام ،اعتصاب غذا می کنند.

روز سه شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود.َ محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت. خبر اعدام جوانان ایران، موجی از خشم و اعتراض را در جامعه رقم زده است.

زنان زندانی سیاسی- عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام های اخیر و برای “توقف اعدام” ، روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه ، در اعتضاب غذای عمومی خواهند بود‌‌.

زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند ، مقاومت خواهند کرد و روز پنجم بهمن ماه ، اعتراض خود را با اعتصاب غذای دسته جمعی شان  نشان خواهند داد.

صدای ما باشید علیه اعدام