خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام متهم شدند

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در اینستاگرام از متهم شدن خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شدند.

علیکردی نوشت: امروز چهاردهم آبان به همراه علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده پدر و خواهر جاوید نام ابوالفضل آدینه در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب حاضر شدیم جهت اخذ آخرین دفاع اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، بعنوان آخرین دفاع بیان نمودیم فعالیتها صرفاً در جهت دادخواهی خو ن به ناحق ریخته ابوالفضل آدینه زاده بوده است،نه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی…