حمله ي پهباد ها و موشك هاي رژیم اسلامی به اسرائيل

بازهم ثبت چتد نكته:

١- رژيم فاشيسم اسلامي … همه را از حمله ي پهباد ها و موشك هاي خود با خبر كرده بود. طوريكه ضدهوايي هاي اسرائيل، اردن هاشمي، بريتانيا و آمريكا در آماده باش بودند. بايد اين حمله ي پهبادها و موشك ها را “فشفشه بازي آخوندي” نامگذاري كرد…

٢- كاربرد نخست اين “فشفشه بازي آخوندي” به داخل ايران مربوط و براي سركوب مردم بپاخاسته است… “جنگ دشمن” بهترين بهانه براي به خط كردن نيروهاي سركوب در داخل است… زنان جسور و بي حجاب، و معترضين مورد تهاجم بيشتر فاشيسم اسلامي قرار خواهند گرفت… هدف و دشمن اصلي جنبش آزاديخواهي است… نقش “خاموشان خاكستري رنگ” اينبار بسيار برجسته تر است… به همان ميزان كه “سكوت خاكستري” با فرياد سفيد آزاديخواهي شكسته شود، به همان ميزان فاشيست هاي اسلامي عقب خواهند نشست.. پرچم آزاديخواهي پرچمي است كه روي آن شعار “نه به جنگ!” نقش بسته است… اين آن پرچمي است كه بايد همه جا افراشته شود !

٣- كاربرد دوم اين “فشفشه بازي آخوندي” تلاش براي گرفتن امتياز از غرب است… رژيم واقف است كه اسرائيل به تنهايي قادر به يك درگيري كامل و تمام عيار جنگي با رژيم ايران نيست… دولت اسرائيل هنوز نتوانسته بر حماس در يك وجبي خود غلبه كند… دولت اسرائيل براي يك جنگ جديد نه پشت جبهه داخلي دارد و نه پشت جبهه خارجي… نشانه ها گواه خستگي مردم اسرائيل از دولت حاكمً است… دولت هاي دوست اسرائيل نيز حاضر به درگيري نظامي – جنگي با رژيم ايران نيستند… درعين حال رژيم ايران قادر است رفت و آمد كشتي هاي نفتي، گازي و تجاري را در آبهاي خليج فارس و منطقه مختل كند… اقتصاد اروپاي دموكراتيك يك جنگ جديد را تحمل نميكند… يك جنگ جديد عربستان و ساير شيوخ را دچار بحران جدي خواهند كرد… دولت نتاتياهو به لحاظ جنگي براي حمله به ايران كاملا تنهاست! اين وضعيت، همان وضعيتي است كه فاشيست هاي اسلامي را قادر به گرفتن امتياز از دموكراسي هاي اروپا ميكند… لفاظي و حرافي اين كشور ها در حمايت از اسرائيل را نبايد جدي گرفت!

اما آزاديخواهان ايران بايستي همواره بر دوستي بي چون و چراي خود با مردم اسرائيل پاي فشارند و آن را با گردن افراشته فرياد بزنند…

١٥ آوريل
فرهمند