توماج صالحی ربوده شد

امروز پنجشنبه 9 آذر ماه، ماموران لباس شخصی مسلح رژیم جمهوری اسلامی #توماج_صالحی خواننده رپ ایرانی را ربوده و بازداشت و به مکان نامعلومی در بابل منتقل کردند.

مسئولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی است.