بهفرلاله زاری و رضوانه احمدخان بیگی، در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند

#بهفر_لاله_زاری و #رضوانه_احمد_خان_بیگی، فعال مدنی در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم بر اساس اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، خانم احمد خان بیگی و همسرش آقای لاله زاری، هر کدام از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به چهار سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، مجموعا ده سال محکوم شدند.